KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu iletişim formunu doldurmanızı müteakiben verileriniz Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (“Kordsa/Şirket”) sistemine kaydedilecek/işlenecektir. İşbu form, Şirkete yönelteceğiniz herhangi bir görüş, öneri ve buna ilişkin istekleriniz kapsamındaki bu başvurunuza doğru, eksiksiz ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.
Kordsa ilgili süreç içerisinde kendisi ile iletişime geçmek isteyen ilgili kişilerin; ad, soy ad, telefon, elektronik postasına ilişkin kişisel verilerini işlemektedir. Kordsa tarafından işlenen kişisel verileriniz, işbu kişisel veri işleme süreci ile sınırlı olmak
üzere, Şirket nezdinde başvuruyu değerlendirmek ile yetkilendirilmiş olan departman ve birimler ile paylaşılmakta olup bunun haricinde herhangi bir üçüncü kişi veya firma ile paylaşılmamaktadır.
Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz, Kanunun 5 Maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun
meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak elektronik ortam aracılığı ile otomatik olarak işlenmektedir. İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında Kanun’un 11 maddesinde belirtilen; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi
veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.
Kanunun tarafınıza sağladığı yukarıdaki haklara ilişkin taleplerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Haklarınızı Kordsa’ya iletmek için sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresiniz ile, veri.sorumlusu@kordsa.com adresine e-posta gönderebilir ya da www.kordsa.com.tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurabilirsiniz.
Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5 maddesinde belirtilen diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.